معرفی محصولات

تمام نرم افزارهای این شرکت مبتنی بر وب و تلفن های هوشمند است . محصولات Datis Pars  عبارتند از :
  • نرم افزار OSS / BSS 
  • ⇐ نرم افزار پشتیبانی فروش
  • ⇐ نرم افزار مدیریت فرآیند سازمان 
  • ⇐ پورتال مشتری
OSS-BSS Brochure دانلود فایل 
Device rotate - Datis Pars

Please rotate your device to have a better experience.